Privacy statement

I&L Project Logistiek B.V., handelend onder de namen Vrieswinkel.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vrieswinkel.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document; 
 • Er voor zorgen dat verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Vrieswinkel.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement vragen hebt hierover, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Doelstellingen verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt  bij Vrieswinkel.nl ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden; 
 • Het verwerken van je bestelling;
 • Het plannen en uitvoeren van de bezorging van je producten;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Doelstellingen met een wettelijke grondslag.

Typen persoonsgegevens
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vrieswinkel.nl de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • (Zakelijk) Telefoonnummer; 
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht. 

Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden door Vrieswinkel.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onder andere: 

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 
 • Het orderpicken en verzenden van de bezorgingen;
 • Het uitvoeren van de dienstverlening.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
Vrieswinkel.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Vrieswinkel.nl van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We anonimiseren persoonsgegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent je gegevens  
Je hebt recht op inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens 
Vrieswinkel.nl
Handelsnaam van I&L Project Logistiek B.V.
Knippersven 19
5056 DE Tilburg
T: 088 – 2223901 
T: 088 – 2223920
E: info@il-logistiek.nl
E: info@vrieswinkel.nl 

X